Thư viện tài liệu

Displaying 1-22 of 22 results.
KH 114 HU về tổ chức cuộc thi năm 2018
KH 113 HU về triển khai chuyên đề năm 2018
Kế hoạch số 25- KH/HU, ngày 16/5/2016
Kế hoạch số 48- KH/HU, ngày 16/12/2016
Kế hoạch số 53- KH/HU, ngày 14/02/2017
Kế hoạch số 55- KH/HU, ngày 24/02/2017
Đề án số 16- ĐA/HU, ngày 16/12/2016
Quyết định số 1899- QĐ/HU, ngày 7/3/2017
Quyết định số 1900- QĐ/HU, ngày 7/3/2017
Báo cáo số 125- BC/HU, ngày 16/3/2017
BC 267 HU ve ket qua 2 nam thuc hien CT 05 BCT
BC 675 HU T.ket cuoc thi
DA 21 HU doi moi, nang cao c.luong hoc tap CT 05
KH 113 HU ve trien khai chuyen de HCM 2018
KH 114 HU to chuc cuoc thi ke chuyen
KH 166 HU tuyên truyền điển hình trong học tập và làm theo Bác
http://phuctho.admediavideo.com/admin
K6t qua thqc hiQn chuy6n dd nim 2018 "Xfly dqng phong c6ch' t6c phong c6ng t5c cfra ngudi tlrlng tli
KH so 172 HU
BC 1120 HU
Công văn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Phúc Thọ
Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ của văn phòng cấp uỷ, giai đoạn 2021-2025