Thư viện tài liệu

Displaying 1-11 of 11 results.
Số 84- BC/BTG "Kết quả triên khai thực hiện hoc tập và làm theo phong cách Chủ Tịch HCM 2017 "
Số 81- BC/BTG "Sinh họat chi bộ chuyên đề tháng 3/2017 "
Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị( khóa XII)
Nội dung chủ yếu của đạo đức Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về tư tưởng Hồ Chí Minh "Nói đi đôi với làm"
Suy ngẫm về phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về phong cách quần chúng của Hồ Chí Minh
Học tập phong cách làm việc của Hồ Chí Minh
Nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị( khóa XII)
KẾT QUẢ SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 6 NĂM 2018
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚC THỌ