Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương Bác, Sơn La 2015